Een vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt personen en organisaties als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Onze vertrouwenspersonen hebben ervaring in zowel het bedrijfsleven, als in non-profit- en onderwijsorganisaties.

Vertrouwenspersoon Het aanstellen van een vertrouwenspersoon vervult een belangrijke functie van beleid ter bestrijding van seksuele intimidatie, agressie en geweld. De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van de personen die zich geconfronteerd voelen met ongewenst gedrag. Tevens biedt de vertrouwenspersoon emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst eventueel voor hulp naar een instantie. Iemand die last heeft van ongewenst gedrag bespreekt met de vertrouwenspersoon op welke wijze dit kan worden beëindigd en welk stappen hiervoor ondernomen kunnen worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar. Indien de persoon overweegt of besluit een officiële klacht in te dienen wordt hij/ zij door de vertrouwenspersoon bijgestaan. De vertrouwenspersoon is ook gesprekspartner van het management van de organisatie betreffende beleid rondom gewenst en ongewenst gedrag.

Waarom een beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag voeren? Bij bedrijven waar aandacht is voor bestrijding en preventie van ongewenst gedrag is het werkklimaat positief en dit leidt tot een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Veel bedrijven voeren, uit het oogpunt van de wettelijke zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden, een breder beleid betreffende sociale veiligheid op het werk. Volgens de Arbo- wet zijn werkgevers verplicht een beleid te voeren waarbij zij medewerkers bescherming bieden tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. Hieronder verstaan we seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Beleid Het beleid moet gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag. Dit kan door: Het geven van voorlichting over vormen van ongewenst gedrag en het voeren van beleid. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon met duidelijk omschreven taken en bevoegdheden. Het besteden van aandacht aan de werkomgeving en de inrichting van de werkplek; de verlichting en toegankelijkheid, het vermijden van eenzame en geïsoleerde werkplekken e.d. Het besteden van aandacht aan de bedrijfscultuur en de ingeslepen verhoudingen tussen mensen.

Wettelijke verplichtingen Werkgevers zijn verplicht een beleid te voeren dat werknemers zo veel mogelijk vrijwaart van grensoverschrijdend gedrag. Op grond van de Arbo- wet moet voorlichting of scholing gegeven worden over dit beleid en de maatregelen. Dit moet een continu proces zijn met aandacht voor nieuwe en tijdelijke medewerkers. Tevens wordt de werkgever geacht preventieve maatregelen te treffen. De Arbo- wetgeving verplicht niet tot een klachtenregeling. Wel impliceert de wet dat klachten over seksuele intimidatie, agressie en geweld, goed moeten worden opgevangen, goed moeten worden behandeld en afgehandeld. Een werknemer moet problemen vertrouwelijk kunnen melden. De werkgever is wel volgens de wet verplicht tot het geven van voorlichting over de maatregelen tegen seksuele intimidatie agressie en geweld. Een klachtenregeling bestaat uit: Een klachtenprocedure; Een klachtencommissie.

Klachtenprocedure In de klachtenprocedure wordt de route vastgelegd die men bij het indienen van een klacht moet volgen. De procedure moet duidelijkheid verschaffen aan de klaagster/ klager en de aangeklaagde alsmede aan derden die gehoord worden door de klachtencommissie.

Klachtencommissie De primaire taak van de klachtencommissie is het onderzoeken van ingediende klachten. Eerst onderzoekt de commissie of de betreffende klacht ontvankelijk of niet ontvankelijk is. Gaat de klacht over grensoverschrijdend gedrag in het kader van de klachtenregeling? Vervolgens start het klachtonderzoek op basis van hoor en wederhoor en komt uiteindelijk de uitspraak of de klacht gegrond of niet gegrond is. De klachtencommissie rapporteert over haar onderzoek aan de directie en adviseert over de te nemen maatregelen.

NB. Een organisatie kan kiezen of zij een interne klachtencommissie of een externe klachtencommissie inschakelt. In ons netwerk hebben wij mensen met kennis van de materie die als onafhankelij lid deel kunnen nemen aan een klachtencommissie.

Welke  mogelijkheden biedt Adviespraktijk David & Van Wezel? Bij ons kunt u rekenen op gekwalificeerde en ervaren vertrouwenspersonen. Wij zijn lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Wij zijn gespecialiseerd in advisering op het gebied van omgangsvormen. Wij adviseren bij het opstellen en het implementeren van een beleid binnen uw organisatie. Tevens kunnen wij uw bestaande beleid te toetsen op jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook adviseren wij desgewenst bij het opstellen van een gedragscode. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn ervaren zowel in het coachen van interne vertrouwenspersonen als in het coachen en adviseren van stafmedewerkers en managers. Wij verzorgen ook scholing en training. Ook adviseren wij over de samenstelling van klachtencommissies. Het aantal contact uren van de vertrouwenspersonen is afhankelijk van de organisatie, de grootte en de stijl van omgang binnen het bedrijf. Bij kleine organisaties ( minder dan honderd werknemers) zijn gemiddeld 6 contact- uren per jaar voor overleg en evaluatie.  Bij een nieuw bedrijf is kennismaking en voorlichting belangrijk; hoeveel tijd hieraan besteed wordt is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de organisatie. In geval van begeleiding bij voorvallen wordt het aantal gewerkte uren wordt op basis van het aantal contacten gedeclareerd.

Meer informatie?  www.groepspraktijk-watergraafsmeer.nl Ook kunt u contact opnemen met Ingrid van Wezel. Telefoon (020) 6650696/ 0655 326539 E-mail: Ingrid van Wezel

 

VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING

1.    De organisatie dient de beschikken over een beleid met daarin een klachtenregeling en de aanstelling van de vertrouwenspersoon opgenomen.

2.    Dit beleid wordt breed bekend gemaakt binnen de organisatie.

3.    De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor iedereen die aan de organisatie  verbonden is.

4.    De instelling zorgt dat de vertrouwenspersoon informatie krijgt die relevant is voor de uitoefening van haar taken

5.    Minimaal één maal per jaar een contact met management en werknemersvertegenwoordiging.