Kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigden

Kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Adviespraktijk David & van Wezel

Naam regiebehandelaar: Mevr. Drs. P.E. David

E-Mail adres: p.david@planet.nl

KvK nummer: 34351555

Website: www.david-vanwezel.com;www.david-vanwezel.nl; www.traumabehandeling.net

BIG-registraties: psychotherapeut: 59051436916;GZ psycholoog: 39051436925

Overige kwalificaties: lidmaatschap: NIP, NTvP. supervisor en opleider BEPP

Basisopleiding: psychologie UvA en psychotherapie Rino Noord Holland

AGB-code praktijk: 94055577

AGB-code persoonlijk: 94006043

 

 1. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

 

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Cliënten kunnen terecht voor de volgende aandachtsgebieden: klachten die te maken hebben met stress, overspannenheid en burn out. Speciale aandacht is er voor jonge, hoog opgeleide vrouwen tussen de 25-40 jaar die (dreigen) uit (te) vallen in het arbeidsproces. Een volgend speerpunt is verwerken van schokkende gebeurtenissen en behandeling van PTSS. Ik ben opgeleid in meerdere evidence based trauma focussed behandelingen. Mijn specialisme is het werken met BEPP behandeling bij geüniformeerden of anderszins getraumatiseerden. Bij deze behandeling is er ruimte om stil te staan bij de betekenis van hetgeen dat iemand heeft meegemaakt. Tevens kunnen cliënten terecht met levensfase problematiek en levensvragen in zijn algemeenheid. Ook behandel ik cliënten met angstklachten en depressieve klachten. Daarbij werk ik met technieken uit de psychodynamische psychotherapie. Verder richt ik mij op de behandeling van 1e, 2e en 3e generatie oorlogsgetroffenen.

Bij de 2e en 3e generatie gaat het met name om problemen met hechting, relatieproblematiek en copingstijlen.

 

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIG registraties van regiebehandelaren):

Pepita David, psychotherapeut BIG, BIG: 59051436916;39051436925

 

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: fysiotherapeuten, PDC politiepoli, Instituut voor psychotrauma

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Arq psychotrauma expert groep en de PDC politiepoli en haar medewerkers. Netwerk van collega psychotherapeuten in de 1e en 2e lijn Bedrijfsartsen van onder meer Arbo Unie en politie

Medewerkers van Groepspraktijk Watergraafsmeer

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Wat betreft verdere diagnose werk ik samen met het psychotrauma diagnose centrum. Voor opschalen heb ik contacten bij Arq en Centrum 45 en collega psychotherapeuten in de 2e lijn. Er vindt met deze collega’s ook consultatie plaats. Voor verwijzing en medicatie is er geregeld contact met bedrijfsarts/huisarts/verwijzer.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

In dringende gevallen, die meer ondersteuning vereisen dan mijn praktijk kan bieden, kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost of crisisdienst. Het is hierbij wenselijk dat ik als behandelaar z.s.m. op de hoogte wordt gebracht.

Buiten kantooruren contact opnemen met:

-Huisartsenposten Amsterdam, 088-0030600

-Spoedeisende psychiatrie Amsterdam, 020-5235433

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: meestal worden spoedeisende zaken goed opgepakt door de huisartsenpost in Amsterdam

 

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke? Nee

 

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no show tarief: http://www.david-vanwezel.nl/psychotherapie/tarieven-psychotherapie/

 

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://assets.psychotherapie.nl/p/229378/files/Beroepscode-definitief-juni.pdf

 

 1. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

De klachtencommissie van de Nederlandse vereniging van psychotherapie de NVP

Link naar website: http://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling

 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Nederlandse Vereniging voor psychotherapie

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: http://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling

 

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Franca van der Vorst, GZ psycholoog BIG, psychotherapeut BIG

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 

 

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
 2. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.david-vanwezel.nl/psychotherapie/tarieven-psychotherapie/

 

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):Cliënten kunnen zich telefonisch of via email aanmelden. Ik overleg altijd persoonlijk met cliënten alvorens een afspraak te maken. Indien zij een boodschap inspreken bel ik ze zo spoedig mogelijk terug. De afspraak bevestig ik vervolgens per e-mail en stuur een intake vragenlijst toe.

Tijdens het intakegesprek kijk ik samen met de cliënt of zij op de juiste plek zijn voor hulp. Soms is er eerst overleg nodig met de verwijzer. Dat gebeurt uiteraard in overleg en met toestemming van de cliënt.

Als ik de cliënt niet verder kan helpen verwijs ik terug naar de verwijzer en overleg met hem/haar waar de cliënt het beste naar toe zou kunnen. Als ik de cliënt wel verder kan helpen maken we samen een behandelplan.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 

 

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Pepita David

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Indien nodig, kan er met toestemming een collega worden geconsulteerd. Voor verwijzingen van de

PDC poltiepoli wordt op de poli de diagnostiek gedaan voorafgaand aan de behandeling.

 

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Pepita David

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Pepita David

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik bespreek de diagnose en het behandelplan met de cliënt. Bij trauma gerichte behandelingen wordt de partner standaard het eerste gesprek mee uitgenodigd en wordt er uitleg gegeven over de behandeling en de klachten van cliënt(e). Vaak wordt tussentijds de partner nog een keer meegevraagd. Ook bij andere behandelingen/klachten wordt in de therapie besproken dat het zinvol kan zijn de partner een keer uit te nodigen om uitleg te geven en ook om te horen wat zijn/haar visie is op de problematiek.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Er wordt na elke sessie besproken met cliënt(e) wat het gesprek heeft bijgedragen en hoe het met de klachten gaat. In sommige gevallen worden er vragenlijsten ingevuld bijvoorbeeld bij behandeling van PTSS. Na het afspreken van het behandelplan worden ook evaluatiemomenten afgesproken in de behandeling.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Er is geen standaardperiode omdat de soort en de duur van de behandeling verschilt. Bij de BEPP behandeling van psychotrauma vindt er na 8 keer een evaluatie met de partner samen plaats. Bij kortdurende behandelingen wordt na elke sessie mondeling geëvalueerd.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Na elke sessie wordt met cliënt(e) besproken hoe de behandeling is verlopen. Na afloop van de behandeling wordt geëvalueerd door middel van een vragenlijst. Bij geüniformeerden die behandeld worden vindt er een outtake plaats bij de PDC politie poli met bijbehorende evaluatie.

 

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 

 1. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

 

III. Ondertekening

Naam: Pepita David

Plaats: Amsterdam

Datum: 08-12-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja